DIGITAL DAY – 4 MARCA KATOWICE

by Patrycja PRO

Już 4 marca w Katowicach odbędzie się pierwszy z trzech dni Digital Day. Wydarzenie, którego ideą jest pokazanie najskuteczniejszych obecnie możliwości promocji online.

Digital Day to trzydniowa konferencja organizowana w trzech miastach: Katowice, Wrocław, Poznań. Z tej okazji mamy do rozdania dwa bilety na wydarzenie – do wygrania w naszym konkursie. Sponsorem nagrody jest agencja WUNDERTEAM.

Aby zdobyć wejściówki, wystarczy wymienić dwa narzędzia marketingowe, które najbardziej wpłynęły na jakość Waszej pracy oraz wyjaśnić, dlaczego akurat te narzędzia wybraliście.

Odpowiedzi należy przesyłać na adres mailowy: info@wunderteam.com

REGULAMIN KONKURSU „Digital Day Katowice 4 marca”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Digital Day Katowice 4 marca” i jest zwany dalej: „Konkursem”.

2. Organizatorem Konkursu jest Marketing PRO i WUNDERTEAM z siedzibą główną przy ulicy Mickiewicza 29 w Katowicach, kod pocztowy 40-085, NIP 644-305-71-66, REGON 240646450 zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs będzie przeprowadzony w ramach portalu społecznościowego Facebook (zwanego dalej „Serwisem Facebook”) na profilu Organizatora dostępnym pod adresem:  https://www.facebook.com/mktproPL/photos/a.585161142345261/594546384740070/?type=3&theater (zwanym dalej „Stroną Konkursową”).

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Podanie danych, w tym danych osobowych związanych z Konkursem, jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie, oprócz wykonania Zadania Konkursowego jest: akceptacja niniejszego Regulaminu. 

4. Osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Konkursie. 

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Konkurs polega na tym, że Uczestnicy odpowiadają na pytanie konkursowe, umieszczone na Stronie Konkursowej.

2. Konkurs przeprowadzany jest za pomocą Strony Konkursowej. 

3. Uczestnik może udzielić odpowiedzi na pytanie konkursowe tylko jeden raz.

4. Odpowiedź może być udzielona wyłącznie w formie pisemnej wypowiedzi.

5. Udzielane przez Uczestników odpowiedzi będą oceniane według poziomu ich kreatywności. Nagrody otrzymają laureaci Konkursu – autorzy 2 najbardziej kreatywnych odpowiedzi.

6. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do Konkursu odpowiedzi, których treść jest sprzeczna z Regulaminem Konkursu, prawem lub zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami lub może naruszać prawa osób trzecich.

7. Konkurs trwa od godz. 16:00 dnia 2 marca 2020 r. do godz. 12:00 dnia 3 marca 2020 r.

8. Nagrodą w Konkursie dla każdego z laureatów są dwa bilety na wydarzenie Digital Day 4 marca Katowice.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę ani na nagrody innego rodzaju.

10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie.

11. Wszelkie wątpliwości dotyczące Regulaminu i zasad Konkursu rozstrzyga Organizator.

12. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej do dnia 3 marca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres wskazany przez laureata. 

13. Każdy laureat powinien potwierdzić otrzymanie informacji o wygranej odpowiadając na otrzymane pocztą elektroniczną powiadomienie w terminie  do 3 marca 2020. W potwierdzeniu otrzymania informacji o wygranej laureat powinien wyraźnie napisać, że chce skorzystać z nagrody. Następnie Organizator skontaktuje się z laureatem w celu ustalenia terminu i sposobu przekazania (odebrania) nagrody.

14. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej w ww. terminie, Organizator przyjmie, że laureat nie jest zainteresowany otrzymaniem nagrody i wówczas Organizator nie będzie zobowiązany do przekazana nagrody temu laureatowi (który w tym przypadku traci status laureata Konkursu).

15. W przypadku braku odpowiedzi laureata na powiadomienie o wygranej lub w przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z odbioru nagrody, nagroda jest przekazywana kolejnej osobie na liście rankingowej zwycięzców, tzn. nagroda jest przyznawana Uczestnikowi, który zajął kolejne miejsce w Konkursie.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej.

2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród i przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego.

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, polegającego na prowadzeniu przez administratora danych działalności marketingowej i promocyjnej. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Marketing PRO i WUNDERTEAM z siedzibą w Katowicach, przy ul.Mickiewicza  29, 40-085 Katowice. Dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji konkursu „Digital Day Katowice 4 marca”. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem danych, jeżeli będzie to konieczne ze względu na specyfikę nagrody w Konkursie oraz podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania Konkursu, a następnie do czasu przedawnienia ew. roszczeń. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kontakt; info@wunderteam.com.

§ 5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora mailem na adres info@wunderteam.com, w czasie trwania Konkursu i w ciągu 21 dni od dnia zakończenia Konkursu. W tytule maila należy wpisać: „Marketing PRO – Digital Day Katowice 4 marca – reklamacja”. O zachowaniu terminu do złożenia reklamacji decyduje data dotarcia wiadomości obejmującej reklamację na adres poczty elektronicznej Organizatora.

2. Prawo złożenia reklamacji dotyczącej przebiegu Konkursu przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Uczestnika podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie.

2. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie mktpro.pl

3. Uczestnicy zostaną również powiadomieni o zmianie na Stronie Konkursowej.

4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonywania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy wyznaczony według ogólnych zasad k.p.c.

5. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Strona używa ciasteczek, żeby lepiej dopasować optymalizować content. Akceptuje Więcej